Algemene voorwaarden

DeVe Cases - 07-01-2020

Algemene voorwaarden

Index

 • Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 2 - Toepasselijkheid
 • Artikel 3 - Orderbevestiging
 • Artikel 4 - Prijzen en aanbiedingen
 • Artikel 5 - Betaling
 • Artikel 6 - Levering
 • Artikel 7 - Retourzendingen
 • Artikel 8 - Garantiebepalingen
 • Artikel 9 - Herroepingsrecht
 • Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 12 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 13 - Geschillen
 • Artikel 14 - Klachtenregeling
 • Artikel 15 - Privacy
 • Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter


 • Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

  Onderneming:

  DeVe Cases
  KvK-nummer: 24443220
  Jan van Arkelstraat 48
  3132 VM, Vlaardingen
  BTW-identificatienummer: NL001569455B21
  ABN AMRO bank: NL98ABNA0593394453

  Bereikbaarheid:

  Contact informatie


  Voor DeVe Cases staan goede producten, een snelle levering en uitstekende service aan de klant voortdurend centraal. DeVe Cases hoopt dat u in alle gevallen tevreden zult zijn met de geleverde producten en service. Wanneer u onverhoopt toch klachten heeft kunt u per email of per post contact met ons opnemen.  Artikel 2 - Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met DeVe Cases aangaat en op de uitvoering daarvan. Door een bestelling te plaatsen per telefoon, email, internet of persoonlijk gaat u met deze voorwaarden akkoord. Uw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden.  Artikel 3 - Orderbevestiging

  Wanneer u een bestelling plaatst per email of het internet, ontvangt u hiervoor een ontvangstbevestiging. Orders die per telefoon of persoonlijk worden geplaatst worden niet bevestigd tenzij u hier specifiek om vraagt.  Artikel 4 - Prijzen en aanbiedingen

  DeVe Cases hanteert de prijzen zoals deze worden vermeld op de website www.deve-cases.nl. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.  Artikel 5 - Betaling

  Bij DV Cases kunt u betalen op de volgende manieren:

 • iDeal – Veilig en direct online betalen (Nederland)
 • PayPal – o.a. voor betalingen met Creditcard
 • GIROPAY – SICHER ONLINE ÜBERWEISEN
 • Bancontact - smooth and secure payment processing
 • Bankoverschrijving - handmatig in uw eigen vertrouwde omgeving • Artikel 6 - Levering

  DeVe Cases zal ten alle tijden proberen uw order snel te leveren. Wanneer het product op voorraad is zal uw bestelling de zelfde of eerst volgende werkdag bij het postorderbedrijf worden aangeboden voor verzending. De maximale levertijd van producten bedraagt 30 dagen tenzij anders overeen gekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt u hiervan tijdig op de hoogte gesteld en bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden door ons uiterlijk binnen 14 dagen teruggestort. DeVe Cases is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangekondigde levertermijn. Een bestelling wordt bezorgt op het door u aangegeven adres. Voor alle vragen omtrent de levering van een bestelling kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.  Artikel 7 - Retourzendingen

  Alle bestellingen worden voor verzending scherp gecontroleerd op gebreken. Wanneer het toch het geval is dat u een product niet naar behoren heeft ontvangen kunt u het product retour zenden. Alle retourzendingen dienen te zijn voorzien van ordernummer, naam van de koper en duidelijk omschreven rede van retour. DeVe Cases zal u, na gebleken ondeugdelijkheid laten kiezen uit omruiling of terugbetaling. Alle gemaakte transportkosten door de koper zijn in dit geval voor rekening van de koper zelf.  Artikel 8 - Garantiebepalingen

  8.1 DeVe Cases garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.

  8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

  8.3 DeVe Cases is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DeVe Cases. DeVe Cases is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.

  8.4 Indien DeVe Cases, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

  8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van DeVe Cases of de fabrikant zijn verricht
  indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt
  indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

  8.6 De Koper is gehouden DeVe Cases te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen DeVe Cases mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan DeVe Cases te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht DeVe Cases zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

  8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.  Artikel 9 - Herroepingsrecht

  9.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan DeVe Cases bekend gemaakte vertegenwoordiger.

  9.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de DeVe Cases retourneren, conform de door DeVe Cases verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

  9.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan DeVe Cases. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het retourformulier.

  Hier is het retourformulier te downloaden.

  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  9.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan DeVe Cases heeft teruggezonden, is de koop een feit.  Artikel 10 - Kosten in geval van herroeping

  10.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

  10.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal DeVe Cases dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is.  Artikel 11 - Uitsluiting herroepingsrecht

  11.1 DeVe Cases kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien DeVe Cases dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

  11.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  a. verzegelde producten waarvan de verzegeling is verbroken;

  b. maatwerk producten en / of specifieke aanpassingen op uw verzoek;

  c. na het openen / beschadigen van verpakkingen (bijv: geperste, verlijmde of gestanste verpakkingen);

  d. waarbij de reden duidelijk persoonlijk van aard is.  Artikel 12 - Aansprakelijkheid

  DeVe Cases aanvaart geen enkele aansprakelijkheid, tenzij deze uit grove schuld of nalatigheid voortkomt. In dat geval ligt de bewijslast van grove schuld of nalatigheid bij de klant. DeVe Cases is niet aansprakelijk voor schade voortkomend uit onjuist of oneigenlijk gebruik van de geleverde producten en voor schade veroorzaakt door welke vorm van overmacht ook. DeVe Cases is niet aansprakelijk voor drukfouten, foutieve en/of onvolledige informatie.  Artikel 13 - Geschillen

  Indien u niet tevreden bent over producten van DeVe Cases of de levering daarvan, verzoeken wij u vriendelijk per email of per post contact met ons op te nemen. Vermeld hierbij altijd het ordernummer. Alle klachten zullen door DeVe Cases serieus in behandeling worden genomen.  Artikel 14 - Klachtenregeling

  14.1 DeVe Cases beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  14.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DeVe Cases, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.

  14.3 Bij DeVe Cases ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DeVe Cases binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  14.4 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  14.5 Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot DeVe Cases. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden kunnen consumenten zich wenden tot de website www.klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij DeVe Cases. En om zeker te zijn dat de klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond mee. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

  14.6 Een klacht schort de verplichtingen van DeVe Cases niet op, tenzij DeVe Cases schriftelijk anders aangeeft.

  14.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door DeVe Cases, zal DeVe Cases naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen, repareren of uw geld terug storten.  Artikel 15 - Privacy

  DeVe Cases geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

  U vindt ons privacybeleid op onze website. (klik hier om het privacybeleid te lezen)  Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Stel uw vragen via WhatsApp

  WhatsApp uw vragen (eventueel met foto′s) naar +31639425121 ( we reageren z.s.m. op uw bericht )